Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JOUWTHEE.NL


Artikel 1           Definities

1. Jouwthee.nl, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 68457022, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als eigenaar.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan eigenaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 
Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens de eigenaar waarop eigenaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3           Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

3. Eigenaar kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 
Artikel 4           Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. De eigenaar bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een directe melding op het scherm en een mail met orderbevestiging. Tot de aanvaarding is bevestigd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Eigenaar zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

4. De eigenaar kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de eigenaar, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5           Tarieven en betalingen           

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar de eigenaar geen invloed op heeft.

3. Betalingen vinden plaats via iDEAL op het moment dat een aanbod wordt aanvaard door de klant.

 

Artikel 6           Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan eigenaar.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

 

Artikel 7           Herroepingsrecht

1. De klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst te ontbinden. De eigenaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.

 

Artikel 8           Verplichtingen klant en eigenaar bij herroeping

1. De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

3. Eigenaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

4. Eigenaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 9           Uitoefening van herroepingsrecht

1. De klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de eigenaar dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.

4. De eigenaar neemt de kosten van het terugzenden van het product uit coulance voor haar rekening.

 

Artikel 10         Levering en bezorging

1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. Eigenaar verzendt geaccepteerde bestellingen binnen 24 uur, tenzij een langere termijn is afgesproken.

3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De eigenaar zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 

Artikel 11         Aansprakelijkheid schade

1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. In het geval dat eigenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door eigenaar aan klant is gefactureerd.

4. De klant vrijwaart eigenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door eigenaar geleverde goederen.

 

Artikel 12         Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam en afbeeldingen van Jouwthee.nl berusten bij eigenaar en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

 

Artikel 13         Aanbiedingen en acties

1. Eigenaar biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is eigenaar niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.


Artikel 14         Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de eigenaar.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Eigenaar streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

 

Artikel 15         Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin eigenaar is gevestigd, zijnde Rechtbank Den Haag.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.